Barnkonventionen – Children’s rights

  BARNS RÄTTIGHETER 0-18 år

New law 1/1 2020; Sweden has decided to incorporate the UN Convention on the Rights of the Child

Små växande människor i skogen

Här följer utdrag från Barnombudsmannen om artiklarna i Barnkonventionen.

”Konventionen handlar om det enskilda barnets rättigheter och understryker föräldrarnas och den utvidgade familjens roll och ansvar för barnet men ålägger samtidigt staten ansvar för att skydda barnet mot vanvård, utnyttjande och övergrepp.”

Humlebarn i snö

UN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD IN DIFFERENT LANGUAGES

SKOLMATERIAL FÖR PEDAGOGER OCH ANDRA VUXNA

Massor av bra tips oavsett om du arbetar med barn i skolan, är förälder eller driver en ideell organisation med verksamhet för barn finns att hämta; 

Tidningen förskolan ger ut en AFFISCH med Barnkonventionens viktigaste artiklar.  Pedagoger uppmanas att skriva ut den och sätta upp den på skolan.

Rädda Barnens skolmaterial  OLIKAhar massor av bra information hur man jobbar med barn omkring ämnen som kan vara svårt att tala med små om – men nu ett livsviktigt uppdrag för alla att föra ut.

Rädda Barnens har skapat en PDF med en målarbok för de minsta som är bra för att lära sig om att det finns ett begrepp som heter ”rättigheter för barn” och att det är viktigt att känna till dem.

Ett bra material för föräldrar  och andra viktiga vuxna som beskriver hur man talar om kroppens gränser kan beställas här; Stopp! Min Kropp! 

Arbetsmaterial för lågstadiet finns här. 

INFORMATION OM BARNS RÄTTIGHETER 

Sverige har länge arbetat för barns rättigheter men nu den 1 januari  2020 blir barnkonventionen en lag som gör barn till egna  juridiska personer; ett yttersta skyddsnätet då övriga lagar inte räcker till.

Via Skolverkets och Barnombudsmannens  sajter  finns tydlig information om  Barnkonventionen.

Girl in Casamance, photographer Malin Skinnar

LEK & RÖRELSE

Barnets välmående står i centrum

LAG MOT BARNAGA 1979

Under 1970-talet började aga mot barn diskuteras på allvar i Sverige.

Lyssna på Sveriges Radios arkiv ” Avgörande ögonblick” och hör debatten som då pågick.

1979 tecknades lagen emot aga in i svenska föräldrarbalken – och det gjordes av Sverige som första land i världen.

Lagen förringades globalt men nu har av 43 länder förbud mot barnaga.

Livsviktigt göra livsfarliga saker för unga.

LAGEN SKYDDAR

Många nationer i världen har skrivit under Barnkonventionen, likaså Sverige år 1990.

2015 kritiserade FN Sverige för att inte följa konventionen på flera punkter.  Den lag som nu införs gör att barnkonventionen måste följas och myndigheter har laglig rätt att se till att konventionen efterlevs.

Många kommer till oss i från flammande himlar.

BARN ÄR BARN UPP TILL 18 ÅR

Om du som läser detta är barn eller ung vuxen och behöver hjälp så sök stöd och  kontakter här.

VAD ÄR BARNKONVENTIONEN?

Unicef sammanfattar på sin hemsida;

”Barn­konven­tionen är ett rätts­ligt bindande inter­nationellt avtal som slår fast att barn är indi­vider med egna rättig­heter, inte för­äldrars eller andra vuxnas ägo­delar. Den inne­håller 54 artiklar som alla är lika viktiga och utgör en helhet, men det finns fyra grund­läggande prin­ciper som alltid ska be­aktas när det handlar om frågor som rör barn:

FN:s konvention om barnets rättig­heter, eller barn­konven­tionen som den också kallas, inne­håller bestämmel­ser om mänsk­liga rättig­heter för barn i flykt eller under asyl. Unicef har en sammanställning här. 

Refugee children refused to enter safety

BARNS RÄTTIGHETER

FN har kritiserat Sverige för att inte följa barnkonventionen och uppmanade Sverige att införa konventionen som lag vilket nu sker.

Barnrättskommittén i Genève är ansvariga för att kontrollera  de länder som ratificerat konventionen följer den.

Utdrag från Unicefs hemsida;

  • ​Att Barnombudsmannen får mandat att utreda individuella klagomål från barn.
  • Att alla barn i Sverige skyddas mot diskriminering.
  • Att utreda barnets bästa i asylärenden och socialtjänstutredningar.
  • Att förbjuda isolering av barn på institution.
  • Att se till så att anmälningsplikten fungerar när barn far illa.
  • Att stärka skyddet för barn mot sexuell exploatering.
  • Att undersöka orsakerna till barnfattigdom.
  • Att ändra utlänningslagen så att barn hörs i asylprocessen.
  • Att garantera att inget barn i samhällsvård utvisas tillsammans med föräldrar som barnet behöver skyddas från.
  • Att införa obligatoriska barnkonsekvensanalyser i alla beslut och processer som rör barn, till exempel i samband med lagstiftning, budgetfrågor och internationellt bistånd.
Regenter och arvsrätt

SAMSPEL & VÄRN

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989.

En lag ger samhälle och enskilda individer möjlighet att justera , skydda och debattera utifrån ett beslutat fundament.

Lagen bygger på  en filosofi om att samsas många utifrån insikten att vi är olika och måste komma överens.

Ett samhälle är inget mer än  en sammanslutning av gemensamma möjligheter. Samspelet oss medborgare emellan behöver en tydligt plan för att det som inte blir som vi tänkt oss, ändå kan lösas på en human väg.

BARN BEHÖVER KÄNNA TILL SINA  RÄTTIGHETER

En ny lag som denna påverkar i många led hur vi redan kommit överens om att agera gentemot barn.

Lagen blir ett viktigt redskap för allmänhet, myndigheter och  och samhälle att utveckla barnens miljö samt ingripa då barns väl och ve är i fara.

Foto & Illustrationer Malin Skinnar 

Malin Skinnar video creator, storyteller and visual artist